ADVOKATENE

HAUGLAND I BERGE I BACHMANN I BJØRNDAL

M.N.A.

Om oss

Advokatene Haugland, Berge, Bachmann og Bjørndal er et advokatfellesskap som holder til på toppen av kjøpesenteret Markedet i Haugesund sentrum.

Vi har lang erfaring og arbeider innen de fleste rettsområder, både for privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.

Oppdragene fordeles mellom advokatene ut fra fagområde, med mindre annet avtales. Ved større oppdrag arbeider vi i team.

 

Vår målsetting er å gi våre klienter presis og grundig rådgivning så raskt som mulig etter at oppdraget mottas.

 

 • Arbeidsrett

 • Bankrett

 • Barne- og barnevernsrett

 • Bolig- og husleierett

 • Entrepriserett

 • Ekspropriasjonsrett

 • Erstatnings- og trygderett

 • Familie-, arve- og skifterett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Fiskeri- og havbruksrett

 • Forretningsjuss

 

 • Forsikringsrett

 • Forvaltningsrett

 • Gjeldsforhandling og konkurs

 • Immaterialrett

 • Jordskifte

 • Kontraktsrett

 • Odels- og åsetesrett

 • Pante-, kausjons- og garantirett

 • Prosedyre

 • Strafferett

 

Våre virksomhetsområder er:

 

 
Advokat Jens Otto Haugland (f. 1954)

Mob.:        90 12 47 23
Tel.:           52 70 87 55 

E-post:      haugland@advokateneimarkedet.no


Utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Oslo, 1981


1983 - nå   Egen advokatpraksis

 

2002 - nå   Møterett for Høyesterett
2004 - 08   Medlem av Hovedstyret i Advokatforeningen


Virksomhetsområder:
 

 • Arbeidsrett

 • Ekspropriasjons- og bygningsrett

 • Entrepriserett

 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte

 • Gjeldsforhandling og konkursrett

 • Kontraktsrett

 • Odels- og åsetesrett

 • Pante-, kausjons- og garantirett

 • Prosedyre

 

 
Advokat Ole Johan Berge (f. 1957)

Mob.:        91 79 63 57
Tel.:           52 70 87 60 

E-post:      berge@advokateneimarkedet.no


Utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Bergen, 1983


1981 - 82  Vitenskapelig assistent ved UiB 1981-1982
1984 - 86  Adv. flm. hos Advokatfirmaet Kluge, Stavanger 

1986 - 89  Advokat i Haugesund Sjøforsikringsselskap

1989 - nå  Egen advokatpraksis fra 1989

 

Virksomhetsområder:
 

 • Arbeidsrett

 • Arve- og skifterett

 • Bolig- og husleierett

 • Entrepriserett

 • Eiendomsoppgjør

 • Ekspropriasjonsrett

 • Erstatnings- og trygderett 

 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte

 • Forsikringsrett

 • Gjeldsforhandling og konkursrett

 • Kontraktsrett

 • Pante-, kausjons- og garantirett

 • Personskaderett, pasientskader/trafikkskader/yrkesskader 

 • Prosedyre

 

 
Advokat Trond Jarle Bachmann (f. 1973)

Mob.:        91 67 78 77
Tel.:           52 70 87 57 

E-post:      bachmann@advokateneimarkedet.no

Utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Bergen, 1999

2000 - 01  Politiadjutant ved Haugesund politidistrikt
2001 - 02  Dommerfullmektig ved Voss tingrett 
2002 - 05  Politiadvokat, Haugaland og Sunnh. politidistrikt 
2005 - nå  Egen advokatpraksis

 

 

Virksomhetsområder:
 

 • Arbeidsrett

 • Bankrett

 • Bolig- og husleierett

 • Entrepriserett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Forretningsjuss

 • Gjeldsforhandling og konkursrett

 • Immaterialrett

 • Kontraktsrett

 • Pante-, kausjons- og garantirett

 • Prosedyre

 

 
 
Advokat Hallvard G. Bjørndal (f. 1973)

Mob.:        97 67 03 40
Tel.:           52 70 87 65 

E-post:      bjorndal@advokateneimarkedet.no


Utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Bergen, 2001

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Virksomhetsområder:
 

 • Arbeidsrett

 • Entrepriserett

 • Familie- og arverett

 • Forsikringsrett

 • Fiskeri- og havbruksrett (Akvakultur)

 • Forretningsjus

 • Forvaltningsrett

 • Gjeldsforhandling og konkursrett

 • Immaterialrett

 • Plan- og bygningsrett

 • Prosedyre

 • Strafferett

 • Trygderett

 

2002 – 2004  

2004 – 2012              2012 – 2016    

 

2017 – 2019      
2020 –             
 

2008 – 2017  

                           

2018 – 2019  

Stord Trygdekontor, fungerende trygdesjef

Politiadv., Haugaland og Sunnh. politidistrikt 

Politiadv. II, Økoteamleder, Haugaland og 

Sunnh. politidistrikt

Politijurist Sørvest politidistrikt
Egen advokatpraksis
 

Leder fagforeningen Politijuristene Haugaland 

og Sunnh. politidistrikt

Nestleder fagforeningen Politijuristene

Sør-Vest Politidistrikt

Advokat Benedikte Aarvik (f. 1988)

Mob.:         41 63 47 56
Tel.:            52 70 87 58 

E-post:       aarvik@advokateneimarkedet.no

Utdannet Master i rettsvitenskap, Univ. i Bergen, 2015


2014 - 15   Saksbehandler ved Jussformidlingen i Bergen

2016 - 17   Adv. flm., Vikse, Haugland, Berge og Bachmann 

2017 - 18  Adv., Vikse, Haugland, Berge og Bachmann

 

Virksomhetsområder:​ 
              

 • Familie-, arve og skifterett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Gjeldsforhandling og konkursrett

 • Kontraktsrett

 • Prosedyre

 • Strafferett

 

 
 
Sekretær Wenche Hauge

Tel.:            52 70 87 51 

E-post:       hauge@advokateneimarkedet.no

 

Sekretær Tove Indbjo

Tel.:             52 70 87 56

E-post:        indbjo@advokateneimarkedet.no

 

 
 
Vilkår

Ved oppstart av saken blir det utarbeidet en oppdragsbekreftelse der våre vilkår, herunder salærberegningen, fremgår.

 

Beregningen vil som hovedregel ta utgangspunkt i faktisk medgått tid til oppdraget, men fastpris og andre prismekanismer kan også være aktuelt.

 

Våre timesatser ligger i området mellom kr. 1500 - 2900 eks. mva. Timeprisen for det enkelte oppdrag beror på fagfelt og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, resultatet som oppnås mv. Særskilte utlegg i sakens anledning kommer i tillegg.

I de fleste private skadeforsikringer inngår en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til nødvendig advokatbistand i forbindelse med tvister som knytter seg til forsikringsobjektet (f. eks.  bil, båt, bolig, fritidsbolig og innbo).

 

Vilkårene kan variere noe mellom selskapene. Felles for de fleste er at det påløper en egenandel. Dersom du er medlem av NAF tilbyr vi, innenfor visse rammer, gratis juridisk bistand og råd i saker som gjelder bilen din.

Lov om fri rettshjelp nr. 35 av 13.06.1980 gir på nærmere fastsatte vilkår rett til advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. For å ha krav på dette må du ha en inntekt som ligger under inntekts- og formuesgrensene i rettshjelploven. Fylkesmannen og domstolene kan imidlertid gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene. Innenfor visse typer saker har du krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

Vi kan raskt gi deg svar på om din sak faller inn under ulike ordninger for fri rettshjelp.

Vår erklæring om personvern finner du her.

 

Vi har lang erfaring i å bistå næringslivet på Haugalandet.

Kontakt:

ADV. JENS O. HAUGLAND (H)
Org.nr. 982 064 015

 

Mob.:   90 12 47 23
Tel.:      52 70 87 55 

haugland@advokateneimarkedet.no

ADV. OLE JOHAN BERGE
Org.nr. 981 842 502

 

Mob.:   91 79 63 57
Tel.:      52 70 87 60 

berge@advokateneimarkedet.no

ADV. TROND J. BACHMANN
Org.nr. 988 635 197

 

Mob.:   91 67 78 77
Tel.:      52 70 87 57 

bachmann@advokateneimarkedet.no

ADV. HALLVARD G. BJØRNDAL


Org. nr. 923 884 793

Mob.:   97 67 03 40
Tel.:      52 70 87 65 

bjorndal@advokateneimarkedet.no

ADV. BENEDIKTE AARVIK

 

Mob.:   41 63 47 56
Tel.:      52 70 87 58 

aarvik@advokateneimarkedet.no

SEKRETÆR WENCHE HAUGE

 


Tel.:      52 70 87 51 

hauge@advokateneimarkedet.no

SEKRETÆR TOVE INDBJO

 


Tel.:      52 70 87 56 

indbjo@advokateneimarkedet.no

Adresser:

BESØKSADRESSE:

Sørhauggt. 77, Haugesund

(Markedet kjøpesenter, 5. etg.)

POSTADRESSE:

Postboks 10

5501 Haugesund